اتاق متصل

این یک نوع اتاق با تمام ویژگی های اتاق های استاندارد است در حالیکه خانواده های شلوغ می توانند به راحتی با 2 درهای ورودی مستقل دروازه ای با درهای مستقل باقی بمانند. در هتل ما 24 اتاق اتصال به مهمانان ارائه می شود.

اتاق متصل