تماس


1 16/02/2019 01:31:39 ب.ظ

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

رزرواسیون

ادرس ایمیل

info@elvindeluxe.com

از فرودگاه انتالیا 155 کیلومتر

 50کیلومتر از فرودگاه گازیپاشا

از مرکز الانیا 17کیلومتر

1,5 km- از مرکز کناکلی

ادرس

 پایلار شماره 78 الانیا انتالیا =جاده د 400 محله

فرم تماس