0242 545 41 41
0533 130 30 83
 • Hoş geldiniz

  Hoş geldiniz
  Helal Tatilin Yeni Adresi

 • Elvin Deluxe Hotel

  Elvin Deluxe Hotel
  Alkolsüz Aile Oteli

 • Konforun Otel Hali

  Konforun Otel Hali

 • Tadı damağınızda kalacak

  Tadı damağınızda kalacak

 • Rahatınız bizim için önemli

  Rahatınız bizim için önemli

 • Elvin Deluxe Hotel

  Elvin Deluxe Hotel

Kişisel Verilerin Korunması

ERSASUNA TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT İTH. İHC. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. olarak, özel hayatın gizliliğini ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak maksadıyla, müşterilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilerin Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat gereği hassasiyetle yaklaştığımızı bildirmek ve sizleri aydınlatmak istemekteyiz.  Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla  ERSASUNA TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT İTH. İHC. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından aşağıda açıklandığı şekilde ve şartlarda işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Kişisel verileriniz KVK Kanunu Madde 4'te sayılan ilkeler doğrultusunda; 
- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, 
- Doğru ve gerektiğinde güncel olarak, 
- Belirli, açık ve meşru amaçlar ile, 
- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, 
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenecektir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesinden; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 
Müşterilerimizin kişisel verileri, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek, müşterilerimize daha kişisel ürün ve hizmet sunabilmek, müşterilerimizi ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında müşteri memnuniyetini ölçmek, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla işlenebilecektir.  Çalışanlarımızın kişisel verileri, İş Kanunu, çalışma ve sosyal güvelik mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü zorunluluklar nedeni ile ve insan kaynakları politikamızın yürütülmesinin temini amaçlı olarak işlenebilmektedir.   Bunlarla birlikte, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, hissedarlarımızın, iş ortaklarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin ve diğer hukuken ilgili kişilerin kişisel verileri, şirketimizin ticari kararlarının ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, iş ilişkisi kurduğumuz kişilerin ve şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddesi uyarınca işlenebilmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 
Kişisel verileriniz yukarıda açıklanan ilke ve amaçlar gözetilerek, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza, ifa yardımcılarımız ve tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen amaç ve koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz yurt içinde tutulacağı gibi, yurt dışına da aktarılabilecektir.  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından farklı hukuki sebeplere dayanarak, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Anayasa'nın 20. Maddesi gereği herkesin kendisi ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğundan yola çıkarak, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metninde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, talepleriniz en geç 30 iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda, KVK Kanunu Madde 11 ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahipleri  
Şirketimizden; 
- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
- Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
- KVK Kanunu mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
- Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın  giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

KVK Kanunu Madde 13/1 gereğince yukarıda sayılı haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu doğrultuda talebinizi info@elvindeluxe.com  kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta yoluyla ya da  ERSASUNA TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT İTH. İHC. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ PAYALLAR MH. D-400 KARAYOLU ÜZERİ,-/NO:78,ALANYA ANTALYA adresimize posta yoluyla gönderebilirsiniz.
WhatsApp